Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2018

alexavah
9021 ab2f 500
Reposted fromoll oll viamichalkoziol michalkoziol

July 14 2018

alexavah
8116 75c5
Reposted fromkarahippie karahippie viapsychojunkie psychojunkie
alexavah
3355 4b85 500
Reposted fromartlover artlover

May 20 2018

alexavah
7487 1df0 500
Reposted fromveridiana veridiana viatfu tfu

May 17 2018

alexavah
3673 d099 500
Reposted fromhighlmittel highlmittel viapsychojunkie psychojunkie

May 13 2018

alexavah
2660 dca7 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot

May 06 2018

alexavah
4947 b358 500
Reposted fromssozs ssozs viaMatalisman Matalisman
alexavah
Nikt nie może skrzywdzić mnie tak bardzo, jak ja sama - powtarzam czasami i jest to szczera, najczystsza prawda. W sekundę zniszczę poczucie własnej wartości, przypomnę sobie każdy błąd, każdą pomyłkę i będę się nimi biczować, powtarzając, jak beznadziejna jestem. Odkopię z zakamarków pamięci każdą niewykorzystaną szansę, każdy jeden raz, gdy zawiodłam i będę pastwić się nad sobą, kopać się i poniżać. Dowiodę, że nie jestem godna: miłości, przyjaźni, szacunku, czasu. Będę to robić tak długo, aż poczuję do siebie głęboką odrazę. To wojna nie do wygrania. Albo inaczej - niezależnie jak potoczą się jej losy i tak przegram, bo jestem zarówno napastnikiem, jak i obrońcą, zwycięzcą i przegranym. Rany zawsze będą moje.
http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22488861,w-cieniu-czarnego-psa-codziennie-z-tego-powodu-umiera-3800.html#TRwknd
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaMatalisman Matalisman
alexavah
8079 3a70 500
D.
Reposted fromnonecares nonecares viaartlover artlover
alexavah
0740 f90f
Reposted fromartlover artlover
9017 edcf 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno
9009 1102 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno

May 02 2018

5993 5ce5
Reposted frombrumous brumous viapsychojunkie psychojunkie

April 26 2018

alexavah
1888 fa51
Reposted fromEtnigos Etnigos viapsychojunkie psychojunkie

March 22 2018

alexavah
alexavah
9704 41b7
Reposted fromkrzysk krzysk viapsychojunkie psychojunkie

March 18 2018

alexavah
2989 dbfe 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viasucznik sucznik

March 13 2018

alexavah
3017 32fb
Reposted frommalarudapizda malarudapizda viaczarnaowca czarnaowca
1515 3d41 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaczarnaowca czarnaowca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl