Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2019

alexavah
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viadeathbringer deathbringer
alexavah
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viaredshadow redshadow
alexavah
2837 bd48 500
Reposted fromsoftboi softboi viakotfica kotfica
alexavah
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viasiostra siostra
9613 44c2 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaresort resort

February 07 2019

alexavah

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viacotarsky cotarsky
alexavah
2224 482a 500
Marcin Orliński - Zabiegi
alexavah
2990 b4b0 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viatobecontinued tobecontinued
alexavah
" Moja zaleta to dobre serce. A wadą jest to, że zbyt często jest dobre. "
— Billie Joe Armstrong
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viaspontaneous spontaneous
alexavah
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaspontaneous spontaneous
alexavah
alexavah
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
alexavah
3167 df40 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viabeltane beltane
alexavah
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viatobecontinued tobecontinued
alexavah
0459 6107 500
Reposted fromNajada Najada viabeltane beltane
alexavah
Repost this Pig.

Every soup needs a Pig.

And a Cat and a Platupus.
alexavah
alexavah
1502 54b9
Reposted frombisia bisia viamichalkoziol michalkoziol
alexavah
8652 3bbc 500
Reposted fromcleanout cleanout viamichalkoziol michalkoziol
alexavah
8676 9fe2 500
Reposted fromcleanout cleanout viamichalkoziol michalkoziol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl